Điều Khoản Sử Dụng

SAU KHI ĐỌC TRANG NÀY, NẾU CÓ BẤT K RE LÝ DO NÀO BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI HOẶC KHÔNG THỂ BẮT ĐẦU B BYNG CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG HOẶC CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI, VUI LÒNG KHAI THÁC TRANG WEB NÀY NGAY LẬP TỨC. KHÁC B BYNG CÁCH TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, BẠN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ CHÚNG TÔI CHÍNH SÁCH RIÊNG.

Truy cập và sử dụng trang web Your Souls Plan, www.YourSoulsPlan.com ("Trang web"), được vận hành bởi Soulwork LLC ("Công ty" hoặc "Soulwork") và việc tham gia Hội thảo do Trang web tài trợ, được điều chỉnh bởi các điều khoản sử dụng ("Điều khoản sử dụng") được nêu dưới đây, cũng như bất kỳ luật, quy chế, pháp lệnh và quy định hiện hành nào . Bằng cách truy cập Trang web và đăng ký tham gia Hội thảo thông qua Trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản sử dụng này, vui lòng không sử dụng Trang web. Mỗi khi bạn sử dụng Trang web, phiên bản hiện tại của Điều khoản sử dụng sẽ được áp dụng. Theo đó, khi bạn sử dụng Trang web, bạn nên kiểm tra ngày của Điều khoản sử dụng (xuất hiện ở đầu tài liệu này) và xem xét mọi thay đổi kể từ phiên bản trước.

 1. Bản quyền. Dữ liệu và tài liệu trên Trang web và những tài liệu trong Hội thảo của nó, bao gồm nhưng không giới hạn văn bản, đồ họa, tính năng tương tác, logo, hình ảnh, âm nhạc, video, phần mềm và tất cả các tài liệu có thể nghe được, trực quan hoặc có thể tải xuống khác, cũng như lựa chọn, tổ chức, phối hợp, biên soạn (gọi chung là "Nội dung") là tài sản trí tuệ của Soulwork, người cấp phép và nhà cung cấp của nó. Nội dung được bảo vệ bởi bản quyền và các luật trí tuệ khác và tất cả các quyền sở hữu vẫn thuộc về Soulwork, người cấp phép hoặc nhà cung cấp của nó, tùy theo từng trường hợp. Soulwork bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng và cho Trang web và Nội dung. Việc bạn truy cập và sử dụng Trang web cũng như các Điều khoản này không cấp cho bạn bất kỳ quyền, tiêu đề hoặc quyền lợi hoặc giấy phép nào đối với bất kỳ Nội dung nào như vậy và bạn không được sử dụng hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng Nội dung đó mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chủ sở hữu bản quyền.
 2. Thương hiệu. Soulwork và các nhãn hiệu khác có trên Trang web là tài sản của Soulwork hoặc người cấp phép của nó.
 3. Chính sách về quyền riêng tư . Soulwork cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng Trang web. Để biết thông tin về cách thông tin được thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ bởi Soulwork liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật của chúng tôi.
 4. Thuê bao. Truy cập vào một số phần của Trang web yêu cầu bạn phải trở thành người đăng ký và đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối.
 5. Đệ trình. Bất kỳ thông tin liên lạc hoặc tài liệu nào bạn truyền tải đến Trang web bằng thư điện tử hoặc bằng cách khác, và sự tham gia của bạn vào Hội thảo Trang web thông qua tele-video hoặc nói cách khác, ngoại trừ thông tin nhận dạng cá nhân về bản thân bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất kỳ câu hỏi, nhận xét, đề xuất hoặc tương tự nào sẽ được coi là không bí mật và không độc quyền bởi Soulwork. Bằng cách chia sẻ các liên lạc như vậy, bạn sẽ tự động cấp cho Soulwork một giấy phép không độc quyền miễn phí, vĩnh viễn, không thể hủy ngang để sử dụng sao chép, sửa đổi, xuất bản, chỉnh sửa, phân phối, thực hiện và hiển thị (các) tài liệu đó hoặc như một phần của các tác phẩm khác dưới bất kỳ hình thức, phương tiện truyền thông hoặc công nghệ nào cho đến bây giờ được biết đến hoặc sau đây được phát triển và cấp phép cho các quyền đó cho bất kỳ ai. Bất cứ điều gì bạn truyền tải hoặc chia sẻ đều có thể được Soulwork sử dụng cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sao chép, tiết lộ, truyền tải, xuất bản, phát sóng và đăng tải, hoặc phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm hoặc dịch vụ sử dụng thông tin đó.
 6. Disclaimer. TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP "NHƯ VẬY" VÀ "S AVN SÀNG". CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO, KIẾM ĐƯỢC R OR RÀNG HAY NGỤ Ý, CUNG CẤP TRANG WEB HOẶC R ACCNG TRUY CẬP CỦA BẠN HOẶC VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC THAM GIA CỦA BẠN TRONG CÔNG TRÌNH HOẶC ĐƯỢC THÔNG BÁO SOULWORK, CHÍNH THỨC, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, AFFILIATE, ĐẠI LÝ, CẤP PHÉP, VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG PHẢI LÀ ĐẠI DIỆN HOẶC BẤT K TO VIỆC NÀO ĐỐI VỚI VIỆC CỦA BẠN LUẬT, BẤT K AND VÀ TẤT CẢ ĐẠI DIỆN VÀ ĐẢM BẢO. KHÔNG GIỚI HẠN TÍNH CHUNG CỦA VIỆC GIỚI HẠN, SẮC SẮC, LÃNH ĐẠO, LÃNH ĐẠO, ĐẠI DIỆN, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, NHÂN VIÊN, NHÂN VIÊN, NHÂN VIÊN, ĐẠI DIỆN, ĐẠI DIỆN, ĐẠI DIỆN, NHÂN VIÊN, NHÀ CẤP PHÉP, ) ĐẢM BẢO KHẢ NĂNG SINH LỢI HOẶC PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỤC ĐÍCH THAM GIA; (II) ĐẢM BẢO CHỐNG LẠI TẤT CẢ BẤT K PR BẤT K PR TÀI SẢN NÀO CỦA BÊN THỨ BA HOẶC QUYỀN SỞ HỮU; (III) ĐẢM BẢO LIÊN QUAN ĐẾN TRẢ LÃI, TƯƠNG TÁC, LRI, HOẶC NHIỆM VỤ TRONG TRANG WEB, HOẶC BẤT K PART PHẦN NÀO; (IV) BẢO ĐẢM LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CHUYỂN HÓA HOẶC GIAO HÀNG CỦA TRANG WEB; (V) BẢO ĐẢM LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH XÁC HOẶC ĐÚNG SỐ LIỆU TRÊN TRANG WEB; VÀ (VI) CÁC ĐẢM BẢO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN HIỆU SUẤT, KHÔNG THỰC HIỆN, HOẶC CÁC HÀNH VI KHÁC HOẶC NHIỆM VỤ CỦA SOULWORK, CHÍNH THỨC, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, NHÂN VIÊN, CẤP PHÉP, CẤP PHÉP.
 7. Giới hạn về trách nhiệm pháp lý. KHÔNG CÓ SỰ KIỆN NÀO S SOU SOULWORK, CHÍNH THỨC, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, NHÂN VIÊN, NHÂN VIÊN, NHÂN VIÊN, ĐẠI DIỆN, NHÀ CẤP PHÉP, NHÀ CẤP PHÉP, NHÀ CẤP PHÉP, NHÀ CẤP PHÉP, NHÀ CẤP PHÉP, NHÀ CẤP PHÉP, NHÀ CUNG CẤP HOẶC BẤT K AN BẤT CỨ BẤT CỨ AI NÀO LÀ BẤT K AN BẤT K AN AI TRỰC TIẾP TRỰC TIẾP, ĐỘC LẬP, ĐỘC LẬP, HỢP LÝ, ĐẶC BIỆT, ĐẶC BIỆT HAY TẠO RA: (I) TRANG WEB NÀY, TIẾP CẬN CỦA BẠN, SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG ĐẢM BẢO SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY VÀ CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN; (II) BẤT K FA L FAI NÀO HOẶC THỰC HIỆN, LRI, OMISSION, TÌM KIẾM, TÌM KIẾM, GIAO DỊCH, TÌM KIẾM, TRÁCH NHIỆM, TRÁCH NHIỆM, GIAO DỊCH HOẶC CHUYỂN ĐỔI HOẶC CHUYỂN ĐỔI HOẶC CHUYỂN ĐỔI HOẶC CHUYỂN ĐỔI HOẶC TÌM KIẾM THÔNG TIN HOẶC TUYỆT VỜI, TRÌ HOÃN, HOẶC MẤT VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC WORKSHOP ĐIỆN THOẠI-VIDEO); (III) BỆNH NHÂN CÁ NHÂN HOẶC SỞ HỮU TÀI SẢN, CỦA BẤT K NAT BẢN CHẤT NÀO, KẾT QUẢ TỪ TIẾP CẬN CỦA BẠN VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC THAM GIA CỦA CHÚNG TÔI HOẶC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI HOẶC ĐỐI TÁC VÀ TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN NHẬN DẠNG CÁ NHÂN ĐƯỢC LƯU Ý, (V) BẤT K BU LÚC NÀO, VIRUS, TROJAN HORSES, HOẶC THÍCH, MÀ CÓ THỂ ĐƯỢC CHUYỂN ĐẾN HOẶC QUA TRANG WEB

  SOULWORK BẢO ĐẢM QUYỀN THAY ĐỔI, BỎ L OR HOẶC GIẢI QUYẾT BẤT K PORT PHẦN NÀO CỦA TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG TRÊN TRANG WEB HOẶC TẠM BIỆT HOẶC KẾT THÚC SỬ DỤNG CỦA BẠN TRONG BẤT KAY LÚC NÀO, BẤT K RE LÚC NÀO, KHÔNG BẤT K RE LÚC NÀO BẤT K W CÁCH NÀO ĐỂ CÓ Ý TƯỞNG TUYỆT VỜI.

  CÁC GIỚI HẠN GIỚI HẠN ÁP DỤNG ÁP DỤNG TRÊN NỀN TẢNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN NỀN TẢNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ LIÊN QUAN KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI NHIỀU.

  VÌ SAO MỘT SỐ ĐẠI DIỆN KHÔNG CHO PHÉP TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TUYỆT ĐỐI HOẶC GIỚI HẠN CỦA ĐẠI DIỆN HAY TUYỆT ĐỐI, ĐẠI DIỆN, ĐẠI DIỆN, ĐẠI DIỆN, ĐẠI DIỆN, ĐẠI DIỆN BỞI LUẬT.

  BẠN ĐẶC BIỆT CHẤP NHẬN RATNG R SOUNG SOULWORK KHÔNG ĐƯỢC TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐĂNG KÝ CỦA NGƯỜI DÙNG HOẶC XÁC NHẬN, KHAI THÁC, HOẶC XÁC NHẬN BẤT K PAR BÊN THỨ BA NÀO VÀ RỦI RO CỦA BẠN
 8. Cửa hàng trực tuyến và chương trình khuyến mãi. Các điều khoản và điều kiện bổ sung có thể áp dụng cho việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ và cho các phần hoặc tính năng cụ thể của Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cuộc thi, rút ​​thăm trúng thưởng, thư mời hoặc các tính năng tương tự khác (mỗi "Ứng dụng"), tất cả đều có các điều khoản bổ sung và các điều kiện được thực hiện một phần của các Điều khoản sử dụng này bởi tài liệu tham khảo này. Bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện của Ứng dụng đó. Nếu có mâu thuẫn giữa các Điều khoản sử dụng này và các điều khoản của Ứng dụng, các điều khoản của Ứng dụng sẽ kiểm soát liên quan đến Ứng dụng.
 9. Liên lạc với trang web này. Bạn bị cấm đăng hoặc truyền bất kỳ tài liệu bất hợp pháp, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, tục tĩu, gây tai tiếng, viêm, khiêu dâm hoặc thô tục hoặc bất kỳ tài liệu nào có thể cấu thành hoặc khuyến khích hành vi sẽ bị coi là phạm tội hình sự, dẫn đến trách nhiệm dân sự, hoặc vi phạm pháp luật. Soulwork sẽ hợp tác đầy đủ, bao gồm nhưng không giới hạn, duy trì và tiết lộ bất kỳ truyền tải hoặc thông tin liên lạc nào bạn có với Trang web, tiết lộ danh tính của bạn hoặc giúp nhận dạng bạn, với bất kỳ luật pháp hoặc quy định hiện hành nào, cơ quan thực thi pháp luật, lệnh của tòa án hoặc chính phủ thẩm quyền.

  Bất kỳ thông tin liên lạc hoặc tài liệu nào bạn truyền tải đến Trang web bằng e-mail hoặc chia sẻ trong Hội thảo, bao gồm mọi dữ liệu, câu hỏi, nhận xét, đề xuất hoặc tương tự, và sẽ được coi là không chính thức và không độc quyền. Soulwork không thể ngăn chặn việc "thu hoạch" thông tin từ Trang web này và bạn có thể được Soulwork hoặc các bên thứ ba không liên quan liên hệ, qua e-mail hoặc cách khác, trong hoặc ngoài Trang web này. Bất cứ điều gì bạn truyền tải có thể được chỉnh sửa bởi hoặc nhân danh Soulwork, có thể hoặc không được đăng lên Trang web này theo quyết định riêng của Soulwork và có thể được Soulwork hoặc các chi nhánh của nó sử dụng cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, tái tạo, công bố, truyền tải, xuất bản, phát sóng và đăng tải. Hơn nữa, Soulwork có thể tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật nào có trong bất kỳ thông tin liên lạc nào bạn gửi đến Trang web hoặc chia sẻ trong Hội thảo cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, phát triển và tiếp thị sản phẩm sử dụng thông tin đó . Nếu bạn truyền bất kỳ ý tưởng, khái niệm, tài liệu hoặc thông tin liên lạc nào khác đến Trang web này hoặc trong quá trình Hội thảo, bạn chấp nhận rằng nó sẽ không được coi là bí mật và có thể được Soulwork sử dụng mà không phải bồi thường theo bất kỳ cách nào, kể cả không giới hạn sao chép , truyền tải, xuất bản, tiếp thị, phát triển sản phẩm, vv

  Mặc dù Soulwork có thể cho phép và theo dõi hoặc xem xét thảo luận, trò chuyện, đăng bài, truyền tin, bảng thông báo và tương tự trên Trang web và / hoặc trong Hội thảo, Soulwork không có nghĩa vụ phải làm như vậy và không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh từ nội dung của bất kỳ thông tin liên lạc nào cũng như bất kỳ lỗi, phỉ báng, bôi nhọ, vu khống, thiếu sót, giả dối, khiêu dâm, khiêu dâm, thô tục, nguy hiểm hoặc không chính xác có trong bất kỳ thông tin nào trong các thông tin đó. Hơn nữa, Soulwork không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động hoặc liên lạc nào của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba không liên quan nào trong hoặc ngoài Trang web này.
 10. Sự bồi thường. Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ Soulwork vô hại, các cán bộ, giám đốc, nhân viên, chi nhánh, đại lý, người cấp phép, nhà cung cấp, người kế nhiệm, người chuyển nhượng, và các sĩ quan, giám đốc và nhân viên trong quá khứ và hiện tại của họ, đại diện và đại lý khiếu nại, trách nhiệm pháp lý hoặc tiến hành liên quan đến: (i) mọi khiếu nại do hoặc phát sinh do bạn vi phạm các Điều khoản sử dụng này hoặc (ii) việc bạn sử dụng và truy cập vào Trang web hoặc sự tham gia của bạn vào bất kỳ Hội thảo liên quan nào.
 11. Chuyển nhượng. Các Điều khoản sử dụng này, và mọi quyền và giấy phép được cấp dưới đây, có thể không được chuyển nhượng hoặc chỉ định bởi bạn, nhưng có thể được Soulwork chỉ định mà không hạn chế.
 12. Toàn bộ thỏa thuận. Các Điều khoản sử dụng này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên cấu thành quyền truy cập và sử dụng Trang web và / hoặc tham gia Hội thảo có thể được sửa đổi bởi sửa đổi đơn phương bởi Soulwork chỉ bằng cách đăng một phiên bản sửa đổi của Điều khoản sử dụng tại www.yoursoulsplan.com. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này mâu thuẫn với luật điều chỉnh hoặc nếu bất kỳ điều khoản nào bị coi là vô hiệu, vô hiệu hoặc không có hiệu lực hoặc không có hiệu lực bởi tòa án có thẩm quyền, thì điều khoản đó sẽ được coi là phản ánh gần như có thể ý định ban đầu của các bên theo luật hiện hành và (ii) các điều khoản, điều khoản, giao ước và hạn chế còn lại của Thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực.
 13. Từ bỏ. Việc từ bỏ bất kỳ sự vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ cấu thành sự từ bỏ bất kỳ vi phạm nào trước đó, đồng thời hoặc sau đó đối với cùng hoặc bất kỳ điều khoản nào khác trong tài liệu này và không có sự từ bỏ nào có hiệu lực trừ khi được viết bằng văn bản và được ký bởi đại diện ủy quyền của từ bỏ bữa tiệc.
 14. Lựa chọn Luật và Diễn đàn. Điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Bang Ohio, ngoại trừ các xung đột của các quy tắc pháp luật. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản sử dụng này hoặc việc bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web này sẽ phải chịu sự phán quyết độc quyền của tòa án nằm trong Hạt Clinton, OH và bạn phải đệ trình lên cơ quan tài phán cá nhân của các tòa án đó.