Để biết thêm thông tin về hội thảo, xin vui lòng viết rob.schwartz @của bạnouloulan.com

Chính sách hoàn tiền và hủy bỏ: Tất cả các giao dịch cuối cùng; không hoàn lại tiền. Nếu bạn hủy bỏ ít nhất năm ngày trước khi bắt đầu hội thảo, bạn có thể tham gia vào một hội thảo trực tuyến khác. Đối với các trường hợp hủy bỏ chưa đầy năm ngày trước khi bắt đầu hội thảo, bạn sẽ không thể chuyển giao dịch mua của mình sang hội thảo khác.