Podmienky používania

PO ČÍTANÍ tejto stránky, AK ZA ŽIADNE DÔVODY NESÚHLASÍTE A NEMÔŽETE ABIDE TIETO PODMIENKY POUŽITIA ALEBO NAŠEJ POLITIKY OCHRANY SÚKROMIA, OKAMŽITO ODCHÁDZAJTE Z TÝCHTO STRÁN. INÉ VSTUPOM DO PRÍSTUPU A POUŽÍVANÍM TÝCHTO STRÁN, SÚHLASÍTE S TÝMI PODMIENKAMI POUŽÍVANIA A NAŠICH OCHRANA SÚKROMIA.

Prístup a používanie webovej stránky Your Souls Plan, www.YourSoulsPlan.com (ďalej len "stránka") prevádzkovanú spoločnosťou Soulwork LLC („Spoločnosť“ alebo „Soulwork“) a účasť na seminároch sponzorovaných stránkou sa riadia podmienkami používania („Podmienky používania“) uvedenými nižšie, ako aj všetkými platnými zákonmi, štatútmi, nariadeniami a predpismi. , Vstupom na stránku a zápisom do workshopov prostredníctvom stránky súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito podmienkami používania. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami používania, nepoužívajte stránky. Zakaždým, keď používate lokalitu, bude platiť aktuálna verzia podmienok používania. Preto by ste pri používaní tejto stránky mali skontrolovať dátum Zmluvných podmienok (ktorý sa nachádza v hornej časti tohto dokumentu) a skontrolovať všetky zmeny od poslednej verzie.

 1. copyright, Údaje a materiály na Stránke a tie, ktoré sú v jej dielňach, vrátane, bez obmedzenia, textu, grafiky, interaktívnych prvkov, log, fotografií, hudby, videa, softvéru a všetkých ďalších zvukových, vizuálnych alebo stiahnuteľných materiálov, ako aj výberu, organizácia, koordinácia, kompilácia (súhrnne „obsah“) sú duševným vlastníctvom spoločnosti Soulwork, jej poskytovateľov licencií a jej dodávateľov. Obsah je chránený autorským právom a inými zákonmi o duševnom vlastníctve a všetky vlastnícke práva zostávajú v prípade potreby spoločnosti Soulwork, jej poskytovateľmi licencií alebo jej dodávateľmi. Soulwork si vyhradzuje všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené na Stránke a na Obsah. Váš prístup na tieto stránky a ich používanie ani tieto podmienky vám neudeľujú žiadne právo, právny titul ani záujem alebo licenciu na akýkoľvek obsah ani na tento obsah, a nesmiete používať ani povoliť použitie tohto obsahu treťou stranou bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti vlastníci autorských práv.
 2. Ochranné známky, Soulwork a ďalšie ochranné známky obsiahnuté na tejto stránke sú majetkom Soulwork alebo jeho poskytovateľov licencií.
 3. Ochrana osobných údajov, Soulwork sa zaväzuje chrániť súkromie používateľov tejto stránky. Informácie o tom, ako spoločnosť Soulwork zhromažďuje, používa alebo zverejňuje informácie v súvislosti s vaším používaním tejto stránky, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
 4. Odberatelia, Prístup k niektorým častiam tejto stránky vyžaduje, aby ste sa stali predplatiteľom a súhlasili s podmienkami licenčnej zmluvy s koncovým používateľom.
 5. Podanie, Akákoľvek komunikácia alebo materiál, ktorý prenášate na webovú stránku elektronickou poštou alebo iným spôsobom, a vaša účasť na pracovných seminároch prostredníctvom tele-videa alebo iným spôsobom, s výnimkou osobných informácií o sebe, vrátane, ale nielen, akýchkoľvek otázok, pripomienok, návrhov alebo podobne bude spoločnosť Soulwork považovaná za nedôvernú a nechránenú. Zdieľaním takejto komunikácie automaticky udeľujete spoločnosti Soulwork bezplatnú, trvalú, neodvolateľnú nevýhradnú licenciu na použitie na reprodukciu, úpravu, publikovanie, úpravu, preklad, distribúciu, výkon a zobrazovanie takýchto materiálov samostatne alebo ako súčasť iných diel v akejkoľvek forme, médiu alebo technológii, či už známych alebo neskôr vyvinutých, a sublicencovať takéto práva komukoľvek. Čokoľvek, čo prenášate alebo zdieľate, môže spoločnosť Soulwork použiť na ľubovoľné účely, vrátane, ale nielen, reprodukcie, zverejňovania, prenosu, publikovania, vysielania a zverejňovania alebo vývoja, výroby a marketingu produktov alebo služieb využívajúcich tieto informácie.
 6. dementi, STRÁNKA SA POSKYTUJE „AKO JE“ A „AKO JE K DISPOZÍCII“. NEZARUČUJEME ŽIADNE ZÁRUKY, VYJADRENÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, TÝKAJÚCE SA STRÁNKY ALEBO ŽE VÁŠ PRÍSTUP K STRÁNKE ALEBO VAŠEJ ÚČASTI NA WORKSHOPOCH PREDLOŽENÝCH ALEBO PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY BUDE NEPRERUŠENÉ ALEBO CHYBNÉ. PORADENSTVO, JEJ ÚRADNÍCI, RIADITEĽI, ZAMESTNANCI, ZAMESTNANCI, PRÁVOMOCI, LICENCIU A DODÁVATELIA NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE ZASTÚPENIE ALEBO ZÁRUKU ŽIADNEHO DRUHU, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA AKÉKOĽVEK SPÔSOBY NA STRÁNKU A WORKSVEDOM ZÁKON, ŽIADNE A VŠETKY TAKÉ VYHLÁSENIA A ZÁRUKY. BEZ OBMEDZENIA VŠEOBECNOSTI ZAHRANIČNÉHO, PORADENSKÉHO, JEHO DÔSTOJNÍKOV, RIADITEĽOV, ZAMESTNÁVATEĽOV, ZAMESTNANCOV, AGENTOV, LICENCIÍ A DODÁVATEĽOV ZRIEKÁVA SA NA MAXIMÁLNE ROZSAH POVOLENÉ ZÁKONOM A VŠETKÝCH ZÁRUK, VYJADRUJÚCICH, ) ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL; (II) ZÁRUKY ZA PORUŠENIE ŽIADNEHO PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA ALEBO VLASTNÍCKYCH PRÁV; (III) ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA ZLOŽIEK, PRERUŠENÍ, CHYBY ALEBO OMISIE NA STRÁNKE ALEBO AKÉKOĽVEK ČASTI A SÚČASTI; (IV) ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA PRENOSU ALEBO DODÁVANIA STRÁNKY; (V) ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA PRESNOSTI A SPRÁVNOSTI ÚDAJOV NA STRÁNKE; A (VI) OSTATNÉ ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA VÝKONNOSTI, NEPOVINNOSTI ALEBO OSTATNÝCH AKTOV ALEBO OMISIÍ PÔSOBNOSTI, JEJ DÔSTOJNÍKOV, RIADITEĽOV, ZAMESTNANCOV, ZAMESTNANCOV, AGENTOV, LICENCIÍ ALEBO DODÁVATEĽOV.
 7. Obmedzenie zodpovednosti, V ŽIADNEJ PRÍPADE NEBUDÚ DODÁVATELIA, JEJ POVINCOVIA, RIADITEĽI, ZAMESTNANCI, ZAMESTNANCI, AGENTÚRY, LICENCIU, DODÁVATELIA ALEBO KTORÉKOĽVEK ZÚČASTNENEJ STRANY, KTORÍ SA ZÚČASTŇUJÚ V RÁMCI AKÉHOKOĽVEK DRUHÉHO OBMEDZENIA, PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, ŠPECIÁLNE ALEBO PUNITÍVNE POŠKODENIA, KTORÉ SA VYPLÝVAJÚ Z: (I) TEJTO STRÁNKY, VÁŠHO PRÍSTUPU, POUŽITIA ALEBO NESPÔSOBILOSTI POUŽÍVAŤ TÚTO STRÁNKU A SÚVISIACE DIELA; (II) AKÉKOĽVEK PORUŠENIE ALEBO VÝKON, CHYBA, OMISIE, PRERUŠENIE, VADY, ZOSTATKY V PREVÁDZKE ALEBO PRENOSE, POČÍTAČOVÉ VIRY ALEBO LINKY ALEBO ZLYHANIE SYSTÉMU (VRÁTANE ZISKOV, STRATY PODNIKOV ALEBO ÚDAJOV, VÝSLEDKOV VÝSLEDKOV A VÝSLEDKOV) INFORMÁCIE ALEBO NEZROVNALOSTI, ZOSTATOK ALEBO STRATY POUŽÍVANIA TELEVÍZU STRÁNKY ALEBO WORKSHOPU); (III) OSOBNÉ ZRANENIE ALEBO POŠKODENIE VLASTNÍCTVA, AKÉKOĽVEK PRÍRODY, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z VÁŠHO PRÍSTUPU A POUŽÍVANIA STRÁNKY ALEBO ÚČASTI [AKCIE V AKÝCHKOĽVEK PRACOVNOM PRACOVISKU A / POUŽITÍ NAŠICH BEZPEČNÝCH SLUŽIEB / ALEBO BEZPEČNÝCH SLUŽIEB / A VŠETKY OSOBNÉ IDENTIFIKOVATEĽNÉ INFORMÁCIE UCHOVÁVANÉ V TOMTO DÁTUME, (V) ŽIADNE CHYBY, VIRUSY, TROJANSKÉ KONE ALEBO PODOBNÉ, KTORÉ MÔŽU BYŤ PRENOSOVANÉ ALEBO PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY ALEBO TELE-VIDEO Z TRETÍCH STRÁN.

  SPOLOČNOSŤ VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU, ODSTRÁNENIE ALEBO UKONČENIE ŽIADNEJ STRÁNKY ALEBO OBSAHU NA STRÁNKE ALEBO NA POZASTAVENIE ALEBO UKONČENIE VAŠEHO POUŽITIA V KAŽDOM ČASE NA ŽIADNE DÔVODY A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO ZODPOVEDNOSTI AKÝKOĽVEK SPÔSOB NA MOŽNÉ DÔSLEDKY TÝCHTO ZMEN.

  VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIA SA VZŤAHUJÚ NA ZMLUVNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZODPOVEDNOSŤ ZMLUVY, PRÁVOMOCI, ZAMESTNANCI, ZAMESTNANCI, DODÁVATELIA ALEBO INÉ ZMLUVNÉ STRANY MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD.

  PRIEBEŽNÉ NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEDOVOĽAJÚ ZÍSKAVATEĽSKÉ PRÁVOMOCI VÝDAVKY ALEBO OBMEDZENIE NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, DROGOVÝCH ZISKOV, JEJ DÔSTOJNÍKOV, RIADITEĽOV, ZAMESTNANCOV, LICENCIÍ A DODÁVATEĽOV ZÁKONOM.

  KONKRÉTNE POTVRDZUJETE, ŽE SPOLOČNOSŤ NEBUDE ZODPOVEDNÁ ZA PREDPISY UŽÍVATEĽA ALEBO DEFAMATÓRIUM, NECHÁDZAJÚCE ALEBO NELEGÁLNE VYKONÁVANIE ŽIADNE TRETIE STRANY A ŽE RIZIKO POŠKODENIA ALEBO POŠKODENIE ZNIČAJÚCICH VÝSLEDKOV VLASTNE S VÁMI.
 8. On-line obchody a propagácie, Dodatočné zmluvné podmienky sa môžu vzťahovať na nákupy tovaru alebo služieb a na konkrétne časti alebo súčasti stránok vrátane, ale nielen, súťaží, lotérií, pozvánok alebo iných podobných funkcií (každá ďalej len „aplikácia“), pričom všetky tieto ďalšie podmienky a podmienky sú súčasťou tohto Podmienky používania v tomto odkaze. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať tieto podmienky aplikácie. Ak dôjde ku konfliktu medzi týmito Podmienkami používania a podmienkami Aplikácie, podmienky Aplikácie budú kontrolovať, čo sa týka Aplikácie.
 9. Komunikácia s touto stránkou, Je zakázané uverejňovať alebo prenášať akékoľvek nezákonné, výhražné, urážlivé, hanlivé, obscénne, škandálne, poburujúce, pornografické alebo profánne materiály alebo akékoľvek materiály, ktoré by mohli predstavovať alebo podporovať konanie, ktoré by sa považovalo za trestný čin, ktoré by viedlo k občianskoprávnej zodpovednosti, alebo inak porušovať zákon. Soulwork bude plne spolupracovať, vrátane, ale nielen, udržiavania a zverejňovania akýchkoľvek prenosov alebo komunikácií, ktoré ste mali so Stránkou, odhalenia vašej identity alebo pomoci s identifikáciou vás, s akýmikoľvek platnými zákonmi alebo predpismi, orgánmi činnými v trestnom konaní, súdnym príkazom alebo vládnymi autorita.

  Akákoľvek komunikácia alebo materiál, ktorý prenášate na stránku e-mailom alebo zdieľaním na workshope, vrátane akýchkoľvek údajov, otázok, komentárov, návrhov alebo podobne, sa bude považovať za nedôverné a nechránené. Soulwork nemôže zabrániť „zberu“ informácií z tejto stránky a môže vás kontaktovať spoločnosť Soulwork alebo neprepojené tretie strany, e-mailom alebo inak v rámci alebo mimo tejto stránky. Čokoľvek, čo prenášate, môže byť upravené spoločnosťou Soulwork alebo v jej mene, môže alebo nemusí byť zverejnené na tomto webe podľa vlastného uváženia Soulwork a môže byť použité spoločnosťou Soulwork alebo jej pridruženými spoločnosťami na akýkoľvek účel, vrátane, ale nielen, reprodukcie, zverejňovanie, prenos, publikovanie, vysielanie a uverejňovanie. Spoločnosť Soulwork ďalej môže používať akékoľvek nápady, koncepty, know-how alebo techniky obsiahnuté v akejkoľvek komunikácii, ktorú pošlete na webovú stránku alebo zdieľate na workshope, na akýkoľvek účel, vrátane, ale nielen, vývoja a marketingu produktov využívajúcich tieto informácie. , Ak na túto stránku alebo v priebehu seminára prenášate akékoľvek nápady, koncepty, materiály alebo inú komunikáciu, súhlasíte s tým, že s ňou nebude zaobchádzať ako s dôvernými a môže ich spoločnosť Soulwork bez akýchkoľvek kompenzácií použiť, a to vrátane reprodukcie bez obmedzenia. , prenos, publikovanie, marketing, vývoj produktov atď.

  Hoci spoločnosť Soulwork môže na webe a / alebo na seminároch umožniť a monitorovať alebo kontrolovať diskusie, rozhovory, príspevky, prenosy, nástenky a podobné výrobky, spoločnosť Soulwork nie je povinná tak robiť a nenesie žiadnu zodpovednosť alebo zodpovednosť vyplývajúcu z obsah akejkoľvek takejto komunikácie ani za žiadnu chybu, hanobenie, urážku na cti, urážku na cti, opomenutie, klamstvo, obscénnosť, pornografiu, vulgárnosť, nebezpečenstvo alebo nepresnosť obsiahnuté v akýchkoľvek informáciách v rámci takýchto oznámení. Spoločnosť Soulwork ďalej nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek konanie alebo komunikáciu, ktoré vykonáte vy alebo akákoľvek neprepojená tretia strana v rámci alebo mimo tohto webu.
 10. Odškodnenie, Súhlasíte s tým, že odškodníte, obhajujete a budete držať neškodnú spoločnosť Soulwork, jej úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, pridružených spoločností, agentov, poskytovateľov licencií, dodávateľov, nástupcov, postupníkov a ich minulých a súčasných dôstojníkov, riaditeľov a zamestnancov, zástupcov a agentov pred akýmikoľvek oblekmi, nárok, zodpovednosť alebo konanie v súvislosti s: (i) akýmkoľvek nárokom vyplývajúcim alebo vyplývajúcim z vášho porušenia týchto Podmienok používania alebo (ii) z vášho používania a prístupu k Stránkam alebo z vašej účasti na akomkoľvek súvisiacom workshope.
 11. Priradenie, Tieto Podmienky používania a akékoľvek práva a licencie udelené na základe tejto zmluvy nemôžu byť prevedené alebo pridelené vami, ale môžu byť pridelené spoločnosťou Soulwork bez obmedzenia.
 12. Celá dohoda, Tieto Podmienky používania tvoria úplnú dohodu medzi stranami, ktoré vytvárajú prístup k Stránkam a ich používanie a / alebo sa zúčastňujú na workshope, je možné jednostrannou zmenou zo strany Soulwork zmeniť iba zverejnením zmenenej verzie Podmienok používania na www.yoursoulsplan.com, Ak je ktorékoľvek ustanovenie tejto dohody v rozpore s rozhodujúcim právom alebo ak je súd v jurisdikcii považovaný za neplatný, neplatný alebo inak neúčinný alebo neplatný, i) toto ustanovenie sa považuje za ustanovenie, ktoré čo možno najviac odráža. pôvodné úmysly strán v súlade s uplatniteľným právom a ii) zostávajúce podmienky, ustanovenia, zmluvy a obmedzenia tejto dohody zostávajú v plnej platnosti a účinnosti.
 13. Zrieknutie sa práv, Žiadne zrieknutie sa akéhokoľvek porušenia ktoréhokoľvek ustanovenia tejto dohody nepredstavuje zrieknutie sa akéhokoľvek predchádzajúceho, súbežného alebo následného porušenia toho istého alebo akýchkoľvek iných ustanovení tejto dohody a žiadne zrieknutie sa účinnosti nebude, pokiaľ nebude podané písomne ​​a podpísané oprávneným zástupcom zmluvnej strany. zriekajúca sa strana.
 14. Výber práva a fóra, Tieto Podmienky používania sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi štátu Ohio, s výnimkou kolíznych noriem. Akýkoľvek spor, ktorý vznikne v súvislosti s týmito Podmienkami používania alebo s vaším prístupom alebo použitím tejto Stránky, alebo ktorý sa vás týka, bude podliehať výlučnej jurisdikcii súdu, ktorý sa nachádza v Clinton County, OH, a preto sa podrobujete osobnej jurisdikcii týchto súdov.