Warunki korzystania

PO PRZECZYTANIU TEJ STRONY, JEŻELI Z jakichkolwiek powodów NIE ZGADZASZ SIĘ LUB NIE MOŻESZ PRZESTRZEGAĆ NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA LUB NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI, PROSZĘ WYJŚĆ Z TEJ STRONY NATYCHMIAST. W INNY SPOSÓB DOSTĘPU DO TEJ STRONY I KORZYSTANIA Z niej ZGADZASZ SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA I NASZEJ STRONY POLITYKA PRYWATNOŚCI.

Dostęp do strony Your Souls Plan i korzystanie z niej, www.YourSoulsPlan.com („Witryna”), obsługiwana przez Soulwork LLC („Firma” lub „Praca dusz”) oraz uczestnictwo w warsztatach sponsorowanych przez Witrynę podlegają warunkom użytkowania („Warunki użytkowania”) określonym poniżej, a także wszelkim obowiązującym przepisom ustawowym, wykonawczym i rozporządzeniom . Uzyskując dostęp do Witryny i rejestrując się w Warsztatach za pośrednictwem Witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania. Jeśli nie wyrażasz zgody na niniejsze Warunki użytkowania, nie korzystaj z Witryny. Przy każdym korzystaniu z Witryny obowiązuje aktualna wersja Warunków użytkowania. W związku z tym, korzystając z Witryny, należy sprawdzić datę Warunków użytkowania (która znajduje się na górze tego dokumentu) i przejrzeć wszelkie zmiany od ostatniej wersji.

 1. prawo autorskie. Dane i materiały w Witrynie i w jej Warsztatach, w tym między innymi tekst, grafika, funkcje interaktywne, logo, zdjęcia, muzyka, filmy, oprogramowanie oraz wszystkie inne materiały dźwiękowe, wizualne lub do pobrania, a także wybór, organizacja, koordynacja, kompilacja (łącznie „Treść”) są własnością intelektualną Soulwork, jej licencjodawców i dostawców. Treść jest chroniona prawem autorskim i innymi prawami intelektualnymi, a wszelkie prawa własności należą do Soulwork, jej licencjodawców lub dostawców, w zależności od przypadku. Soulwork zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w Witrynie i Treści. Ani dostęp do Witryny i korzystanie z niej, ani niniejsze Warunki nie dają Ci żadnych praw, tytułów ani udziałów, ani licencji na takie Treści, a także nie możesz wykorzystywać ani zezwalać na korzystanie z takich Treści przez osoby trzecie bez wyraźnej pisemnej zgody właściciele praw autorskich.
 2. Znaki towarowe. Soulwork i inne znaki handlowe zawarte w Witrynie są własnością Soulwork lub jej licencjodawców.
 3. Polityka prywatności. Soulwork zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników Witryny. Aby uzyskać informacje o tym, jak informacje są gromadzone, wykorzystywane lub ujawniane przez Soulwork w związku z korzystaniem z tej witryny, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.
 4. abonenci. Dostęp do niektórych części Witryny wymaga, abyś został subskrybentem i wyraził zgodę na warunki Umowy licencyjnej użytkownika końcowego.
 5. Zgłoszenia. Wszelka komunikacja lub materiały, które przesyłasz do Witryny pocztą elektroniczną lub w inny sposób, a także twój udział w Warsztatach Witryny za pośrednictwem teledysku lub w inny sposób, z wyłączeniem danych osobowych umożliwiających identyfikację, w tym między innymi pytania, komentarze, sugestie itp. będą traktowane przez Soulwork jako niepoufne i niezastrzeżone. Udostępniając taką komunikację, automatycznie udzielasz Soulwork bezpłatnej, wieczystej, nieodwołalnej niewyłącznej licencji na wykorzystanie do powielania, modyfikowania, publikowania, edytowania, tłumaczenia, rozpowszechniania, wykonywania i wyświetlania takich materiałów samodzielnie lub jako część innych utworów w jakiejkolwiek formie, mediach lub technologii, obecnie lub później opracowanych, i podlicencjonować takie prawa każdemu. Wszystko, co przesyłasz lub udostępniasz, może być wykorzystywane przez Soulwork w dowolnym celu, w tym między innymi do powielania, ujawniania, transmisji, publikacji, emisji i zamieszczania lub opracowywania, produkcji i marketingu produktów lub usług wykorzystujących takie informacje.
 6. Klauzula. WITRYNA JEST DOSTARCZANA „W STANIE, W JAKIM JEST” ORAZ „W DOSTĘPNOŚCI”. NIE UDZIELAMY ŻADNEJ GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W ODNIESIENIU DO WITRYNY LUB ŻE DOSTĘP DO LUB UŻYTKOWANIE WITRYNY LUB UDZIAŁ W WARSZTATACH PRZEDSTAWIONYCH PRZEZ LUB PRZEZ STRONĘ BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB BEZ BŁĘDÓW. SOULWORK, JEJ URZĘDNICY, DYREKTORZY, PRACOWNICY, PODMIOTY POWIĄZANE, AGENCI, LICENCJODAWCY I DOSTAWCY NIE UDZIELAJĄ ŻADNEGO OŚWIADCZENIA ANI ŻADNEJ GWARANCJI Z TYTUŁU ANI ŻADNEJ OSOBY DOTYCZĄCEJ W DOWOLNEJ STRONIE I MAKSYMALIZACJACH. PRAWO, WSZELKIE I WSZYSTKIE TAKIE OŚWIADCZENIA I GWARANCJE. BEZ OGRANICZANIA OGÓLNOŚCI POWYŻSZEJ UMOWY, JEJ URZĘDNIKÓW, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, PODMIOTÓW POWIĄZANYCH, AGENTÓW, LICENCJODAWCÓW I DOSTAWCÓW WYŁĄCZA SIĘ DO MAKSYMALNEGO ZAKRESU DOZWOLONEGO PRZEZ PRAWO JAKIEKOLWIEK WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB ANI DOMNIEMANE, ANI DOMNIEMANE, ANI DOMNIEMANE, BEZ DOMNIEMANIA, WYKORZYSTAJĄ, RĘKOJĄ, ANI DOMNOŚNIE ) GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU; (II) GWARANCJE DOTYCZĄCE NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK STRON TRZECICH, WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LUB PRAW WŁASNOŚCI; (III) GWARANCJE DOTYCZĄCE OPÓŹNIEŃ, PRZERW, BŁĘDÓW LUB POMINIĘĆ W WITRYNIE LUB DOWOLNEJ CZĘŚCI; (IV) GWARANCJE DOTYCZĄCE PRZESYŁANIA LUB DOSTAWY STRONY; (V) GWARANCJE DOTYCZĄCE DOKŁADNOŚCI LUB POPRAWNOŚCI DANYCH NA STRONIE; ORAZ (VI) INNE GWARANCJE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM, NIEPOPRAWNOŚCIĄ LUB INNYMI AKTAMI LUB ZAPOMNIENIAMI DOTYCZĄCYMI SOULWORK, JEJ URZĘDNIKÓW, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, PARTNERÓW, AGENTÓW, LICENCJODAWCÓW LUB DOSTAWCÓW.
 7. Ograniczenie odpowiedzialności. W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE SIĘ SPOWODOWAĆ, JEJ URZĘDNICY, DYREKTORZY, PRACOWNICY, PARTNERZY, AGENCI, LICENCJODAWCY, DOSTAWCY ANI ŻADNE STRONY ZAANGAŻOWANE W TWORZENIE, PRODUKCJĘ LUB DOSTAWĘ TEJ STRONY W ŻADNYM SZKODZIE, ŻADNEJ SZKODY. SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, KONSEKWENCYJNE, SZCZEGÓLNE LUB KARNE WYNIKAJĄCE Z: (I) NINIEJSZEJ WITRYNY, TWOJEGO DOSTĘPU, WYKORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI DO KORZYSTANIA Z TEJ STRONY I POWIĄZANYCH WARSZTATÓW; (II) JAKIEKOLWIEK AWARIA LUB WYDAJNOŚĆ, BŁĄD, OMYSCJA, PRZERWANIE, WADA, OPÓŹNIENIE W DZIAŁANIU LUB PRZEKŁADNI, WIRUS KOMPUTERA LUB AWARIA LINII LUB SYSTEMU (W TYM UTRATY ZYSKÓW, STRAT BIZNESU LUB DANYCH, PRZERWY BIZNESOWEJ I SZKODY WYNIKAJĄCE Z WYNIKU INFORMACJE LUB NIEWYDANIE, OPÓŹNIENIE LUB UTRATĘ KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB WARSZTATU TELE-VIDEO); (III) OBRAŻENIA OSOBISTE LUB SZKODY NIERUCHOMOŚCI DOWOLNEGO NATURY, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO UŻYTKOWNIKA LUB UŻYTKOWANIA STRONY LUB UCZESTNICTWA [ATION W JAKIMKOLWIEK WARSZTATIE, (IV) JAKIEKOLWIEK NIEUŻYWANY DOSTĘP DO NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I / LUB JAKIEKOLWIEK ORAZ WSZYSTKIE DANE OSOBOWE, KTÓRE ZOSTAŁY PRZECHOWYWANE, (V) WSZYSTKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJANOWE LUB PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEKAZANE DO STRONY LUB PRZEZ STRONĘ LUB TELE-VIDEO PRZEZ DOWOLNĄ STRONĘ.

  SOULWORK ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY, USUWANIA LUB PRZERWANIA KAŻDEJ CZĘŚCI WITRYNY LUB TREŚCI NA WITRYNIE LUB DO ZAWIESZENIA LUB ZAKOŃCZENIA KORZYSTANIA W DOWOLNYM MIEJSCU, W DOWOLNYM CZASIE, Z DOWOLNEGO POWODU, BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA I NIE BĘDZIE PONIŻSZA DOWOLNY SPOSÓB NA MOŻLIWE KONSEKWENCJE TAKICH ZMIAN.

  POWYŻSZE OGRANICZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE, CZY DOMNIEMANA ODPOWIEDZIALNOŚĆ JEST NA PODSTAWIE UMOWY, TORTU, NEGLIGENCJI ŚREDNIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB INNEJ PODSTAWY, NAWET JEŚLI SOULWORK, JEJ URZĘDNICY, DYREKTORZY, PRACOWNICY, PODMIOTY POWIĄZANE, AGENCI, LICENCJOBIORCY I DOSTAWCY ANI UCZESTNICY, ANI UCZESTNICY DOSTAWCY, ANI UCZESTNICY ANI ZWOLNIENCY. MOŻLIWOŚĆ TAKICH SZKÓD.

  PONIEWAŻ NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD UBOCZNYCH LUB WTÓRNYCH, USZKODZEŃ, JEJ URZĘDNIKÓW, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, PARTNERÓW, AGENTÓW, LICENCJODAWCÓW I DOSTAWCÓW. PRZEZ PRAWO.

  UŻYTKOWNIK POTWIERDZA W SZCZEGÓLNOŚCI, ŻE OPROGRAMOWANIE NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNE ZA SKŁADANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA ODPOWIEDZIALNE, OBRAŻLIWE LUB NIELEGALNE POSTĘPOWANIE JAKICHKOLWIEK OSÓB TRZECICH ORAZ, ŻE RYZYKO SZKODY LUB USZKODZENIA POCZĄTKUJĄCYCH DOSTĘPU DO CIEBIE.
 8. Sklepy internetowe i promocje. Dodatkowe warunki mogą mieć zastosowanie do zakupów towarów lub usług oraz określonych części lub funkcji Witryny, w tym między innymi konkursów, loterii, zaproszeń lub innych podobnych funkcji (każda „Aplikacja”), z których wszystkie są dodatkowymi warunkami a niniejsze odniesienie stanowi część niniejszych warunków użytkowania. Zgadzasz się przestrzegać takich warunków Aplikacji. W przypadku sprzeczności między niniejszymi Warunkami użytkowania a warunkami aplikacji, warunki aplikacji będą miały wpływ na aplikację.
 9. Komunikacja z tą witryną. Zabrania się publikowania lub przekazywania jakichkolwiek bezprawnych, grożących, zniesławiających, zniesławiających, obscenicznych, skandalicznych, zapalnych, pornograficznych lub wulgarnych materiałów lub jakichkolwiek materiałów, które mogłyby stanowić lub zachęcać do zachowania, które byłoby uważane za przestępstwo, powodowało odpowiedzialność cywilną, lub w inny sposób naruszać prawo. Soulwork będzie w pełni współpracować, w tym między innymi, utrzymywać i ujawniać wszelkie przekazy lub komunikację, którą prowadziłeś ze Stroną, ujawniając twoją tożsamość lub pomagając w identyfikacji, z dowolnym obowiązującym prawem lub przepisami, organami ścigania, nakazem sądowym lub rządowym autorytet.

  Wszelka komunikacja lub materiały przesyłane do Witryny pocztą elektroniczną lub udostępniane w Warsztacie, w tym wszelkie dane, pytania, komentarze, sugestie itp. Są i będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Soulwork nie może zapobiec „gromadzeniu” informacji z tej Witryny, a Soulwork lub niepowiązane strony trzecie mogą się z Tobą kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, w obrębie tej Witryny lub poza nią. Wszystko, co przesyłasz, może być edytowane przez lub w imieniu Soulwork, może, ale nie musi być publikowane na tej Stronie według własnego uznania Soulwork i może być wykorzystywane przez Soulwork lub jej podmioty stowarzyszone w dowolnym celu, w tym, ale nie wyłącznie, reprodukcji, ujawnianie, transmisja, publikacja, emisja i publikowanie. Ponadto Soulwork może swobodnie korzystać z wszelkich pomysłów, koncepcji, know-how lub technik zawartych w komunikacji wysyłanej do Witryny lub udostępnianej w Warsztacie do dowolnego celu, w tym między innymi do opracowywania i marketingu produktów wykorzystujących takie informacje . Jeśli przekażesz jakieś pomysły, koncepcje, materiały lub inne komunikaty do tej witryny lub w trakcie warsztatów, akceptujesz, że nie będą one traktowane jako poufne i mogą być wykorzystywane przez Soulwork bez jakiejkolwiek rekompensaty, w tym bez ograniczeń , transmisja, publikacja, marketing, rozwój produktu itp.

  Chociaż Soulwork może zezwalać i monitorować lub przeglądać dyskusje, czaty, posty, transmisje, tablice ogłoszeń i tym podobne w Witrynie i / lub w Warsztatach, Soulwork nie ma takiego obowiązku i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności wynikającej z treści takich komunikatów ani żadnych błędów, zniesławienia, zniesławienia, oszczerstw, zaniedbań, kłamstwa, wulgaryzmów, pornografii, wulgaryzmów, niebezpieczeństw lub niedokładności zawartych w jakichkolwiek informacjach zawartych w takich komunikatach. Co więcej, Soulwork nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub komunikację przez ciebie lub jakąkolwiek niepowiązaną stronę trzecią na tej stronie lub poza nią.
 10. Odszkodowanie. Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i utrzymywać nieszkodliwą Soulwork, jej funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, współpracowników, agentów, licencjodawców, dostawców, następców, cesjonariuszy oraz ich przeszłych i obecnych funkcjonariuszy, dyrektorów i pracowników, przedstawicieli i agentów z jakiegokolwiek powództwa, roszczenie, odpowiedzialność lub postępowanie w związku z: (i) roszczeniami wynikającymi z naruszenia niniejszych warunków użytkowania lub wynikającymi z tego naruszenia lub (ii) korzystania z witryny i dostępu do niej lub uczestnictwa w powiązanych warsztatach.
 11. Cesja. Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie prawa i licencje przyznane na mocy niniejszego dokumentu nie mogą być przenoszone ani przenoszone przez użytkownika, ale mogą być przenoszone przez Soulwork bez ograniczeń.
 12. Całość umowy. Niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość porozumienia między stronami, stanowiącego dostęp do Witryny i korzystanie z niej i / lub uczestniczące w Warsztacie, mogą być modyfikowane przez jednostronną zmianę Soulwork jedynie poprzez opublikowanie zmienionej wersji Regulaminu na stronie www.yoursoulsplan.com. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy jest sprzeczne z obowiązującym prawem lub jeżeli którekolwiek postanowienie zostanie uznane za nieważne, nieważne lub w inny sposób nieskuteczne lub nieważne przez sąd właściwej jurysdykcji, (i) postanowienie takie uznaje się za odzwierciedlone tak blisko, jak to możliwe pierwotne intencje stron zgodnie z obowiązującym prawem, oraz (ii) pozostałe warunki, postanowienia, pakty i ograniczenia niniejszej Umowy pozostają w mocy.
 13. Zrzeczenie się. Żadne zrzeczenie się jakiegokolwiek naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się jakiegokolwiek wcześniejszego, równoczesnego lub kolejnego naruszenia tego samego lub jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Umowy i żadne zrzeczenie nie będzie skuteczne, chyba że zostanie złożone na piśmie i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela rezygnacja z imprezy.
 14. Wybór prawa i forum. Niniejsze Warunki użytkowania podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem stanu Ohio, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków użytkowania lub związane z niniejszymi Warunkami użytkowania lub dostępem lub korzystaniem z tej Witryny będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądu w okręgu Clinton, OH, a użytkownik niniejszym poddaje się osobistej jurysdykcji takich sądów.