برای اطلاعات بیشتر در مورد کارگاه ، لطفاً بنویسید rob.schwartz @youroulsplan.com

بازپرداخت و سیاست لغو: فروش نهایی بدون بازپرداخت اگر حداقل پنج روز کامل قبل از شروع کارگاه انصراف دهید ، می توانید در یک کارگاه آنلاین دیگر شرکت کنید. برای انصراف هایی که کمتر از پنج روز کامل قبل از شروع کارگاه انجام شده باشد ، نمی توانید خرید خود را به کارگاه دیگری منتقل کنید.